Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.coachingpartnerzy.pl

Sprzedawcą jest Coaching Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Wyględach, ul. Kwiatowa 29, numer NIP 1182134220, numer KRS 0000650343

 1. Definicje
 2. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedmiot transakcji – Towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu.
 4. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. Usługa – rzecz niematerialna, opisana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę służący Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie Towarów i usług na warunkach cenowych tam określonych.
 6. Cena sprzedaży to cena Towaru lub usługi wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy. Cena sprzedaży podawana jest w złotych polskich.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru lub usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego
 8. Postanowienia ogólne
 9. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 10. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 11. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary lub Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 12. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 13. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Usługę lub Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 14. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Towaru.

 

 1. Dane osobowe.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży:
 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • adres do wysyłki
 • telefon kontaktowy,
 • numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.
 1. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w zgodzie z Polityką Prywatności (link)
 2. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Każda osoba dokonująca zamówienia oświadcza, że zapoznała się z zapisami licencji określającej warunki użytkowania zamawianego Towaru lub Usługi, akceptuje je i zobowiązuje się ich przestrzegać. Akceptuje także fakt, że w chwili zakupu Towaru lub Usługi warunki umowy licencyjnej stają się prawnie wiążące. Zapisy licencji są udostępnione do wglądu przed zakupem na stronie Towaru lub Usługi tam, gdzie ma to zastosowanie.

ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej oznacza przygotowanie produktu do sprzedaży i/lub wysyłki przez Sprzedawcę.

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Każde przyjęcie zamówienia powinno być potwierdzone. O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient jest informowany drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych w Sklepie Internetowym.

Warunkiem realizacji zamówień płatnych jest wypełnienie wszystkich pól formularza zamówienia i udostępnienie Sprzedawcy następujących danych:

 • Imię i nazwisko Klienta,
 • Adres Klienta,
 • adres e-mail Klienta,
 • Nr telefonu Klienta,
 • Dane do wystawienia dokumentu sprzedaży (np. NIP, nazwa firmy).

Za poprawność wprowadzonych w zamówieniu danych odpowiedzialny jest Klient.

W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia, podając jednocześnie przyczynę odmowy.

Otrzymanie przez Sprzedawcę płatności za zamówione przez Klienta Towary lub Usługi i koszty z tym związane (każdorazowo określone w zamówieniu) jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie Klienta, jeśli nie zostanie opłacone w ciągu 7 dni od jego dokonania.

PŁATNOŚĆ

Aktualnie dostępne metody płatności (np. przelew bankowy, płatności internetowe) są prezentowane każdorazowo Klientowi przed zakończeniem składania zamówienia.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl

Zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Sprzedający nie ma dostępu do (i nie gromadzi) danych związanych z płatnościami kartami kredytowymi obsługiwanymi przez firmy zewnętrzne, w tym numerów kart.

VII. Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży Towaru bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru Formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 5. Oświadczenie można złożyć wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@coachingpartnerzy.pl lub drogą pocztową na adres siedziby firmy. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Towary należy odesłać na adres siedziby firmy.
 6. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Konsument. Jeżeli Konsument dokonując Zamówienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 9. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem środków do chwili otrzymania od Konsumenta Towaru, od zakupu którego Konsument odstąpił lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności zakupionego Towaru z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną (Konsument), który nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu wady Towaru są określone w ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. nr 827) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 t.j. ze zm.) Kodeks Cywilny.
 3. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, korzystając ze wzoru Formularza Reklamacji będącego załącznikiem nr 2 ninijszego Regulaminu. Nie ogranicza to prawa Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, zawierającego niezbędne informacje do przeprowadzenia procesu reklamacyjnego
 4. określenie reklamowanego Towaru, nazwa Towaru
 5. określenie stwierdzonych wad,
 6. żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.
 7. Reklamacja powinna zostać wysłana mailem na adres: biuro@coachingpartnerzy.pl lub pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. Jeśli jest to niezbędne dla oceny wady Towaru należy go również dostarczyć na adres Sprzedawcy. O konieczności dostarczenia Towaru Sprzedawca informuje indywidualnie Klienta, z którym dodatkowo ustala termin i warunki odbioru Towaru.
 8. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Odpowiedź zostanie udzielona w drogą mailową lub pisemnie, na adres wskazany przez Klienta, chyba, że strony ustalą inaczej.
 9. Dostawa
 10. Sprzedawca umożliwia dostawę zakupionego towaru w sposób:
 11. odbiór osobisty,
 12. dostawa przesyłki kurierem za pośrednictwem Poczty Polskiej. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę po skompletowaniu całości zamówienia w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. O możliwym wydłużeniu czasu wysyłki, Klient zostanie poinformowany mailowo.
 13. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 14. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
 15. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 16. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 17. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e¬mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 18. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 19. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” lub w opisie produktu.
 20. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 21. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny i możliwy w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą na terenie Warszawy, a w szczególności w siedzibie Sprzedawcy.
 22. Klienci nie będący Konsumentami
 23. Odpowied­zialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem.
 24. Postanowienia końcowe
 25. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 26. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 28. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załacznik nr 1. Forumlarz odstąpienia od Umowy

Załącznik nr 2. Formularz reklamacyjny

 

 

NEWSLETTER

Chcę zapisać się na newsletter, a co za tym idzie wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach i produktach Coaching Partnerzy Sp. z o.o. Zgodę będę mógł w każdej chwili wycofać.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności